top of page

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom e-shopu na stránkach www.janaaja.sk/obchod je Jana a ja, o. z., sídlo: Horné Židiny 13242/18 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, identifikačné číslo: 53544617, združenie vedené v registri mimovládnych neziskových organizácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: VVS/1-900/90-60947. Prevádzkovateľ e-shopu spracováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitných právnych predpisov.

 

Osobné údaje

 

1. Prevádzkovateľom podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Jana a ja, o. z., sídlo: Horné Židiny 13242/18 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, identifikačné číslo: 53544617, združenie vedené v registri mimovládnych neziskových organizácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: VVS/1-900/90-60947 (ďalej len „Prevádzkovateľ“);
2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: info@janaaja.sk, tel.: +421 905 014 165;
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.janaaja.sk/obchod.
2. Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy.
3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitných právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín (s výnimkou poskytnutia osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu doručovateľovi dodávky tovaru).

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:
1. na účel registrácie na webovej stránke www.janaaja.sk/obchod, ak je to aplikovateľné, podľa paragrafu 13 ods. 1 písm. a) Zákona;
2. na účel vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
3. na účel plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Prevádzkovateľom.
4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby nevyhnutnej na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Prevádzkovateľom a počas doby 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný údaje zmazať.

 

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

 

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Prevádzkovateľa. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

 

Subdodávateľmi Prevádzkovateľa sú:

•    Wix.com, Inc

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:
1. Na prístup k svojim osobným údajom;
2. Na opravu osobných údajov;
3. Na vymazanie osobných údajov;
4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;
5. Na prenositeľnosť údajov;
6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: privacy@janaaja.sk;
7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

 

Zabezpečenie osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítaču heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.janaaja.sk/obchod kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
2. S týmito pravidlami kupujúci súhlasí zaškrtnutím políčka v objednávke.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.


Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 26. 8. 2022

bottom of page